Boże Atelier

Statut Fundacji Boże Atelier

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Fundatorzy Fundacji.

Fundacja pod nazwą Fundacja Boże Atelier, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez:
 1. Piotra Pawła Szczegielniaka
zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Sławomira Puczyłowskiego w Kancelarii Notarialnej w Otwocku w dniu 24.04.2017 r., za numerem Repertorium 1902/2017.

§2 Status prawny Fundacji.

 1. Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną.
 2. Fundacja samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne.
 3. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.
 4. Fundacja jest apolityczną, niezależną, pozarządową jednostką, prowadząca działalność charytatywną prowadzącą badania naukowe, działalność edukacyjną i popularyzatorską oraz działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

§3 Siedziba Fundacji.

Siedzibą Fundacji jest Otwock.

§4 Teren działalności Fundacji.

 1. Dla realizowania swych celów statutowych Fundacja – z zachowaniem obowiązujących przepisów – może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W stosunkach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy.
 3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe jednostki (instytuty), oddziały, filie i zakłady w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5 Oznaki, pieczęcie, znaki wyróżniające.

 1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z nazwą Fundacji i jej siedzibą.
 2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd.
 3. Fundacja może ustanowić medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6 Czas trwania Fundacji.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7 Nadzór nad Fundacją.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej .

Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8 Cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji.

 Celami Fundacji są:
 1. Pomoc humanitarna w najbiedniejszych regionach świata.
 2. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo medyczne.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.
 6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 7. Działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.
 8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 10. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 13. Działalność misyjna na rzecz rozwoju wartości chrześcijańskich.
 14. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 15. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-14.

§9 Narzędzia realizacji celów Fundacji.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1) Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych 2) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej 3) Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej 4) Finansowanie leków i leczenia 5) Finansowanie zabiegów specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych 6) Prowadzenie działalności seminaryjnej, szkoleniowej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji 7) Organizowanie tematycznie związanych z celami Fundacji konferencji, zjazdów, sympozjów , kongresów i innych form wymiany informacji i doświadczeń 8) Pomoc rzeczową i finansową osobom pozostającym w potrzebie 9) Współpracę z ośrodkami misyjnymi działającymi na kontynencie Afrykańskim 10) Współpracę ze środkami masowego przekazu 11) Współpracę z administracją publiczną 12) Współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, szkolnictwem, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą 13) Współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji 14) Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami lub organizacjami 15) Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie 16) Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat 17) Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych 18) Pozyskiwanie sponsorów 19) Organizowanie akcji pomocowych w związku z klęskami humanitarnymi 20) Prowadzenie ośrodków oraz placówek oferujących pomoc i wsparcie w zakresie przedmiotowym wyznaczonym przez cele fundacji 21) Organizowanie i finansowanie ewangelizacji kościelnych, ulicznych i publicznych 22) Organizowanie koncertów, wystaw, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych 23) Organizacja pracy i działalności dla osób objętych przedmiotowym zakresem celów fundacji
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.
 

Rozdział III ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

MAJĄTEK FUNDACJI

§10 Zakłady działalności gospodarczej.

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i gospodarczo zakłady lub instytuty.
 2. Kierownika Instytutu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Kierownik Instytutu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Zakres i formy działania Instytutu Fundacji oraz zasady i tryb likwidacji Instytutu określa uchwała Zarządu Fundacji.
 4. Warunki pracy i wynagradzania Kierownika oraz pracowników Instytutu Fundacji ustala Zarząd Fundacji.

§11 Planowanie działalności Fundacji.

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów przygotowywanych przez Zarząd Fundacji na okres trzech lat, aktualizowanych corocznie.

§12 Zakres ewidencji księgowej.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§13 Majątek Fundacji.

 1. Majątek Fundacji stanowi: a) fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1500 zł pochodzący z wpłat Fundatora, założyciela, wymienionego w akcie ustanowienia Fundacji. Fundator wnosi środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego b) inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację.

§14 Dochody Fundacji.

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 1) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów lub inne osoby 2) darowizn, spadków i zapisów 3) dotacji i subwencji z Polski i zagranicy oraz funduszy państwowych, samorządowych, europejskich, jak również ze środków z programów i organizacji międzynarodowych 4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 6) działalności gospodarczej 7) sponsoringu 8) odsetek bankowych
 2. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§15 Sposób dysponowania majątkiem Fundacji.

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji
 2. Dochody Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych lub w inny sposób, który dla Fundacji będzie korzystny
 3. Zabronione jest przekazywanie lub wykorzystywanie majątku, udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników i współpracowników Fundacji, chyba, że przekazanie lub wykorzystanie majątku wynika ze statutowego celu Fundacji

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§16 Organy Fundacji.

Obligatoryjnymi organami Fundacji są:
 1. Zarząd

§17 Zarząd Fundacji.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Fundacji, a w szczególności: a) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej, f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, g) powołuje oddziały i inne jednostki organizacyjne Fundacji
 3. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
 4. W razie, gdy skład Zarządu fundacji ulegnie zmniejszeniu bądź nastąpi potrzeba zwiększenia liczby osób pełniących funkcje członka Zarządu, uzupełnienie jego składu nastąpi w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
 5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji lub odwołania członka przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 8. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, b) choroby, ułomności – powodujących trwałą niezdolność do właściwego sprawowania funkcji,
 9. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia.

§18 Powołanie pierwszego zarządu.

 1. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z następujących osób: Prezes Zarządu – Anna Bogucka Wice Prezes Zarządu – Klaudia Zielińska
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zawrzeć umowę zlecenia, jak również pełnić funkcję społecznie.

§19 Sprawozdania z działalności Fundacji.

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz przedstawia je Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Sporządzając sprawozdania Fundacja stosuje odpowiednie przepisy o rachunkowości. Zakres sprawozdań określają odpowiednie przepisy dotyczące zakresu sprawozdań przez fundacje.

§20 Reprezentowanie Fundacji.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu Fundacji oddzielnie. W razie ustanowienia prokury, prokurent składa oświadczenia woli działając łącznie z członkiem Zarządu Fundacji.

§21 Współdziałanie w realizacji celów Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji.

Rozdział V POSTANOWIENIA KONCOWE

§22 Zmiana Statutu.

 1. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów działania Fundacji.

§23 Postanowienia końcowe.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu, gdy niemożliwe jest dalsze prowadzenie działalności ze względu na wyczerpanie się środków finansowych i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana.
 5. Zarząd w drodze uchwały, podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji Fundacji na sfinansowanie poszczególnych celów, dla których Fundacja została powołana.
 6. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 7. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.
Otwock, dnia 30.05.2017 r.
EnglishPoland